8.2.3 לוח 8.23 גמר בנייה למגורים בערים הגדולות, לפי מספר הקומות בבניין