8.2.4.2 מפת כבישים ודרכים

2006, 2007, 2008
08. בינוי ותשתית