8.2.6 לוח 8.26 אספקת מים וצריכת מים שנתית

2004, 2005, 2006, 2007
08. בינוי ותשתית