8.2.7 לוח 8.27 אספקת מים וצריכת מים שנתית לפי סוג צרכן