8.2.8 לוח 8.28 צריכת מים ביתית ממוצעת

2004, 2005, 2006, 2007
08. בינוי ותשתית