8.3.2.0 התחלת בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר הקומות בבניין

2003
08. בינוי ותשתית
התחלת בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר הקומות בבניין