8.4.3.0 סלילת מדרכות

2003
08. בינוי ותשתית
מדרכות