8.5.2.1 אספקה וצריכת מים שנתית, לפי סוג צרכן - גרף