9.0.6 לוח 9.6 עוסקים ופידיון בענפי המשק - ראשון לציון