9.0.8 לוח 9.8 הוצאות לתצרוכת בערים הגדולות

2007
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים