9.0.8 לוח 9.8 תפוקה גולמית, תוצר מקומי וסה"כ תשומות לפי עוצמה טכנולוגית במחירי בסיס - ראשון לציון