9.0.9 לוח 9.9 נתונים נבחרים על דירות בארבע הערים הגדולות 2004-6 סקר משקי בית למ''ס