9.1.0 לוח 9.10 פידיון לפי רכיבים וענף כלכלי ראשי במחירי בסיס - ראשון לציון