9.1.2 לוח 9.12 משקי בית לפי בעלות על מוצרים בני-קיימא בערים הגדולות