9.1.4 לוח 9.14 מועסקים לפי צורת יישוב מגורים ומקום עבודה