9.1.6 לוח 9.16 מועסקים בישראל ובארבעת הערים הגדולות לפי ענף כלכלי וצורת יישוב מגורים