9.1.6 לוח 9.16 סכומי פיקדונות הציבור בבנקים בערים הגדולות