9.1.7 לוח 9.17 מועסקים לפי צורת יישוב מגורים ומקום עבודה