9.1.7 לוח 9.17 מועסקים בישראל ובארבעת הערים הגדולות לפי ענף כלכלי וצורת יישוב עבודה