9.1.9 לוח 9.19 מועסקים חלקית בדרך כלל (1), לפי מין, בערים הגדולות