9.2.2 לוח 9.22 מועסקים בישראל ובארבעת הערים הגדולות לפי ענף כלכלי וצורת יישוב מגורים