9.2.2.0 משקי בית לפי בעלויות על מוצרים בני-קיימא בערים הגדולות

2003
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים
מוצרים בני-קיימא