9.2.5 לוח 9.25 מועסקים בישראל ובארבעת הערים הגדולות לפי ענף כלכלי וצורת יישוב עבודה