9.2.5 לוח 9.25 התפלגות מספר הנכסים במסחר תעשיה בילוי וחקלאות בעיר לפי שנה