9.2.6 לוח 9.26 מועסקים, לפי משלח יד, תושבי ראשון לציון