9.2.6 לוח 9.26 התפלגות שטח רצפות של נכסים במסחר תעשייה בילוי וחקלאות בעיר לפי שנה