9.2.7 לוח 9.27 מועסקים, לפי משלח יד ומין, תושבי ראשון לציון