9.2.9 לוח 9.29 מועסקים, לפי משלח יד, עובדים בראשון לציון