9.3.0 לוח 9.30 מועסקים, לפי משלח יד ומין, עובדים בראשון לציון