9.3.3 לוח 9.33 סכומי הפיקדונות לסוגיהם בבנקים בראשון לציון

2004, 2005, 2006, 2007
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים