9.3.4 לוח 9.34 סכומי פיקדונות הציבור בבנקים בערים הגדולות