9.3.5 לוח 9.35 סכומי פיקדונות הציבור לכל 1000 תושבים בבנקים בערים הגדולות