9.3.6 לוח 9.36 מועסקים, לפי משלח יד ומין, עובדים בראשון לציון