9.3.7 לוח 9.37 מועסקים בישראל ובחמשת הערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי מקום עבודה