9.3.8 לוח 9.38 מספר צרכני החשמל באזור ראשון לציון לפי סוג הצרכנות