9.3.9 לוח 9.39 משקי בית, לפי תכונות כח העבודה של בני משק הבית בחמשת הערים הגדולות