9.4.0 לוח 9.40 התפלגות מספר הנכסים במסחר, תעשיה, בילוי וחקלאות בעיר לפי שנה