9.4.1 לוח 9.41 התפלגות שטח רצפות של נכסים במסחר, תעשייה, בילוי וחקלאות בעיר לפי שנה