9.4.3 לוח 9.43 מספר משרדי בנקים ומספר עובדי בנקים בערים הגדולות