9.4.5 לוח 9.45 סכומי הפיקדונות לסוגיהם בבנקים בראשון לציון