9.4.6 לוח 9.4.6 סכומי פיקדונות הציבור בבנקים בערים הגדולות