9.5.0 לוח 9.50 מספר צרכני החשמל באזור ראשון לציון לפי סוג הצרכנות