9.5.5 לוח 9.55 הכנסה חודשית במשקי בית שבראשם שכיר, לפי מקורות הכנסה בערים הגדולות