9.5.6 לוח 9.56 הכנסה חודשית במשקי בית שבראשם אדם שלא עבד, לפי מקורות הכנסה בערים הגדולות