9.5.8 לוח 9.58 עשירונים של כלל משקי הבית, לפי הכנסה חודשית נטו לנפש סטנדרטית, ביישובים עירוניים המונים 200,000+ תושבים