9.6.1 לוח 9.61 משקי בית לפי בעלות על מוצרים בני-קיימא בערים הגדולות