9.6.2 לוח 9.62 נתונים נבחרים על דירות בארבע הערים הגדולות 2004-2007, סקר משקי הבית למ"ס