נתונים דמוגרפיים דוח תלת חודשי 01/07 נכון לתאריך 31.03.07