2.2.4 לוח 2.24 מטריצת הגירה פנימית-תנועת תושבים בתוך העיר, בין רבעים ולפי שנה