2.2.5 לוח 2.25 מטריצת הגירה פנימית-תנועת תושבים בתוך העיר לפי נכנסים לרבעים ולתתי-רבעים